Fundusze zewnętrzne

Pozyskujemy środki unijne oraz pomoc krajową aplikując o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie Gminy. Poniżej przedstawiamy wykaz takich projektów.

Całkowita wartość projektów: 87 163 129,42 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 53 327 733,28 zł

/aktualizacja dn. 02.11.2017/

1 2 3

Gmina znalazła się na liście bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 4 930 000 zł w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. ,,Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Program Inwestycji Strategicznych to wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, realizowane poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. W ramach pierwszego naboru gmina złożyła 3 wnioski na następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Duchnice na kwotę dofinansowania ponad 22 mln zł
 2. Utworzenie nowoczesnego obiektu dla służb ratowniczych – nowy budynek strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim na kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł
 3. Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gminie Ożarów Mazowiecki na kwotę dofinansowania prawie 5 mln złotych

Spośród ww. wniosków pozyskano dofinansowanie na gruntowny remont budynków zlokalizowanych w Józefowie. Zabytkowe poprzemysłowe obiekty znajdujące się przy ul. Fabrycznej od lat, nie tylko przysłowiowo straszą swoim wyglądem, ale stanowią realne zagrożenie dla otoczenia, a ich obecny stan techniczny uniemożliwia jakiekolwiek użytkowanie. Ochrona konserwatora zabytków uniemożliwia ich całkowitą rozbiórkę, dlatego władze gminy podjęły decyzję o ich gruntownym remoncie i przeznaczeniu lokali na cele społeczne. W ramach rewitalizacji planowana jest rozbiórka elementów uszkodzonych, remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowanie pomieszczeń wewnętrznych. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 roku.

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Kilka dni temu z przyjemnością udostępniliśmy Mieszkańcom zmodernizowany Park Ołtarzewski – największy, publiczny teren zieleni w naszym mieście. Niestety niedługo po oficjalnym otwarciu, dopuszczono się zuchwałej próby zniszczenia utworzonych placów rekreacyjnych i elementów małej architektury (ławek). Ostatecznie dalsze uszkodzenia i kradzież zostały udaremnione. W związku z powyższym, uzupełniająco do funkcjonującego już monitoringu parku, powiązanego z miejskim systemem kamer, cały teren będzie systematycznie patrolowany przez Straż Miejską. Mamy nadzieję, że działania te pozwolą na wyeliminowanie incydentów nieodpowiedzialnego zachowania użytkowników parku. Wszelkie akty wandalizmu infrastruktury gminnej będą ścigane i dołożymy starań, aby sprawcy zostali surowo ukarani. Jednocześnie apeluję, by nie pozostawać objętym wobec takich zachowań i w razie zauważenia podejrzanych poczynań dzwonić na numer Straży Miejskiej 22 721 26 51 lub 986 w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.  

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Załączniki

W ostatnią niedzielę lipca odbyło się oficjalne otwarcie kompleksowo zrewitalizowanego zabytkowego Parku Ołtarzewskiego. Uroczystości towarzyszył Ekopiknik z rozmaitymi atrakcjami dla najmłodszych, gwoździem programu natomiast był wieczorny koncert plenerowy Woytek Mrozek Chamber Orchestra. Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców gminy inwestycji, po ponad roku od rozpoczęcia prac, została udostępniona do użytkowania.

Przypomnijmy, że Gmina Ożarów Mazowiecki w latach 2016-2017 zrealizowała pierwszy etap działań mających na celu zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Otrzymane w 2019 roku dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie przekraczającej 5 mln zł pozwoliło na kontynuację procesu zazieleniania obszarów miejskich, tak istotnego w dobie wzmożonego rozwoju budownictwa w miastach.

Na terenie Parku Ołtarzewskiego zakres zmian jest największy. Pojawiły się  nowe, utwardzone ciągi ścieżek o różnorodnych nawierzchniach oraz kilka placów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa, zainstalowano oświetlenie oraz monitoring. Pojawiły się tam również elementy małej architektury, które wzbogaciły ofertę rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu m.in. stoły do gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki. Co więcej, dla aktywnych powstała ścieżka fitness z towarzyszącymi jej placami, na których umieszczone zostały urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka sprawnościowa. Obok miejsca przeznaczonego do palenia ognisk posadowione zostały drewniane altany wraz z ławkami i stołami.

Projekt swym zakresem objął również mieszkańców parku. Pojawiło się 40 nowych budek dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych, za dnia żerujących na łące kwietnej. Wszystko po to, by zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków. Zbiorniki wodne przeszły cykl działań biorekultywacyjnych, które miały na celu biologiczne podczyszczenie i odmulenie stawów. Największy z nich został wzbogacony o fontanny, które oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, szczególnie wieczorną porą, przyczyniają się do poprawienia napowietrzenia i jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków bytowania organizmów wodnych.

I na tym oczywiście nie koniec – wykonane zostały nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw, które uzupełniły rozpoczęte uprzednio działania na rzecz zachowania bioróżnorodności zieleni. Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia warto przedstawić efekty projektu w liczbach. W samym parku pojawiło się niespełna 200 nowych drzew, blisko 3 000 krzewów i 60 000 bylin, paproci, traw i kwiatów. Kondycję nasadzonej roślinności poprawi, rozłożone w newralgicznych obszarach parku, nawodnienie kropelkowe.

Chore i stwarzające zagrożenie drzewa zostały wycięte, a pozostały drzewostan został poddany pracom pielęgnacyjnym i przycince. Podkreślenia wymaga fakt, że wycinka ta została poprzedzona inwentaryzacją istniejącego drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną, mającą na celu ocenę ich stanu zdrowotnego oraz ewentualnego zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. Przed przystąpieniem do wycinki zakwalifikowanych drzew, został również wykonany raport ornitologiczny, który pozwolił dostosować sposób prowadzenia prac tak, aby nie zakłóciły one okresu lęgowego ptaków gniazdujących na terenie objętym modernizacją.

Zakres projektu objął również nasadzenia roślin w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowanych, które znajdują się przy nowo wybudowanych obiektach użyteczności publicznej m.in. przy Hali widowiskowo – sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia w Ożarowie Mazowieckim, placówkach oświatowych czy też ogólnodostępnych skwerów publicznych. Miejskie obszary funkcjonalne zyskały aż 400 nowych drzew i 15 000 sztuk krzewów!

Mamy nadzieję, że efekty modernizacji, obok walorów środowiskowych, wpłyną również na estetykę miejsc objętych zmianami oraz zachęcą mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie naszej gminy.


Paulina Gajewska

Agnieszka Kijewska

Jednostka Realizująca Projekt

Załączniki

Zachęcamy do udziału w imprezie plenerowej z okazji otwarcia zmodernizowanego Parku Ołtarzewskiego, która odbędzie się w niedzielę 25 lipca od godz. 15.00. Wydarzenie jest zwieńczeniem trwających od ubiegłego roku prac w ramach projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II”, który uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 5 mln zł ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ekopiknik będzie się odbywał na terenie boisk sportowych UKS Ołtarzew. Dla najmłodszych uczestników zapewniamy liczne atrakcje: m.in. ekokonkursy i ekowarsztaty z nagrodami, gry i zabawy zręcznościowe, fotobudkę z kącikiem do charakteryzacji, balonowe show, pokaz baniek mydlanych oraz darmowe przekąski.

Od godz. 18:00 zapraszamy do uczestnictwa w koncercie plenerowym pt. ,,Światowe przeboje” pod przewodnictwem Woytka Mrozka.

Przy okazji Ekopikniku zorganizowany zostanie również Mobilny Punkt Spisowy, gdzie można będzie wypełnić obowiązek dokonania Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Zapraszamy!

Załączniki

Poprawa bioróżnorodności na stawach w Parku Ołtarzewskim

W maju ubiegłego roku oraz w maju br. na terenie Parku Ołtarzewskiego, przeprowadzono prace w zakresie poprawy ekosystemu wodnego czterech stawów. Technologia, która została zastosowana do oczyszczenia zbiorników jest polską, autorską technologią opracowaną w 2009 r. przez dr inż. Marcina Sitarka.

Firma, która wykonywała ww. usługi posiada duże doświadczenie w zakresie bioremediacji wszystkich typów zbiorników wodnych – w Polsce oczyszczono już w jej technologii ponad 330 zbiorników lub ich części (np. same kąpieliska). Jest to jedyna, udokumentowana w literaturze naukowej, technologia dzięki której można odmulać zbiorniki wodne bez spuszczania wody, bez stosowania urządzeń mechanicznych typu koparki czy refulery.

Zastosowana technologia:

 • Wpływa pożytecznie na wzrost bioróżnorodności przyrodniczej
 • Nie zaburza warunków siedliskowych i bytowania zwierząt wodnych
 • Ma pozytywny wpływ na zwiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
 • Nie narusza ostoi rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków
 • Zapobiega powstawaniu zjawiska „przyduchy” na zbiornikach
 • Ma pozytywny wpływ na naturalną odbudowę ekosystemów wodnych
 • Może mieć zastosowanie na obszarach objętych opieką konserwatora przyrody, terenach specjalnie chronionych (Natura 2000, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe)
 • Zatrzymuje eutrofizację ekosystemu wodnego
 • Redukuje organiczne osady denne (muł) od 30% do 50% w ciągu 12 miesięcy od aplikacji.
 • Likwiduje odory gnilne w ciągu kilku dni od aplikacji.

Przeprowadzone prace w Parku Ołtarzewskim i osiągnięte rezultaty.

W Parku znajdują się cztery zbiorniki, częściowo połączone w systemie paciorkowym, ale o bardzo słabym przepływie wody pomiędzy nimi.

Do wszystkich czterech zbiorników wodnych i łączącego je kanału wprowadzono w odpowiedni sposób preparaty biologiczne. Dla poprawy warunków środowiskowych i bilansu natlenienia wody wykonano mechaniczne napowietrzanie całej powierzchni wszystkich stawów metodą mikropęcherzykową.

Po wszystkich pracach aplikacyjnych wykonano komisyjne pomiary kontrolne, które wykazały osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów w zakresie poprawy stanu wody:

 • Uzyskano zmniejszenie zamulenia dna w stawach, ŚREDNIO w zakresie od 45 – 60 %
 • Uzyskano ŚREDNI wzrost przejrzystości wody w przedziale 51 – 65 % (w niektórych punktach nawet o 100%).
 • Zostały ograniczone procesy gnilne – został zlikwidowany odór, który do tej pory okresowo się pojawiał.
 • Po pracach aplikacyjnych w maju 2021, proces odmulania stawów i poprawy jakości wody w dalszym ciągu będzie następował dalej.
 • W przypadku parametrów chemicznych zaobserwowano bardzo duży wzrost nasycenia wody tlenem.

Reasumując wykonana praca przyniosła zakładane rezultaty w postaci zwiększenia bioróżnorodności w zbiornikach wodnych. Liczymy, że przy zachowaniu odpowiedniej dbałości o stawy, efekt ten będzie utrzymywany.

Modernizacja Parku Ołtarzewskiego jest następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Robert Głazowski
Specjalista ds. Zieleni Miejskiej

Załączniki

Od kilku miesięcy na terenie Parku Ołtarzewskiego można zaobserwować prace budowlane. Obecnie równolegle trwa wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, prace ziemne dotyczące budowy oświetlenia i monitoringu, budowa placów wypoczynkowych oraz alejek spacerowych. Stawy zostały już oczyszczone i odmulone. Na jesieni planowane jest częściowe wykonanie nasadzeń oraz kolejny etap wycinki i pielęgnacji zieleni.
 
Przeprowadzenie modernizacji w tak długim okresie jest celowe ze względu na zamieszkujące park ptaki i inne zwierzęta. Harmonogram prowadzonych prac jest na bieżąco uzgadniany z ornitologiem oraz architektami krajobrazu. Wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są poprzedzone uzyskaniem pozwoleń na ich realizację, które pozwalają na wykonanie gruntownej modernizacji parku, przy zachowaniu jego indywidualnego charakteru i naturalnego środowiska dla zwierząt, które w nim zamieszkują.
 
Modernizacja Parku Ołtarzewskiego jest następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.
 
Agnieszka Kijewska
Jednostka Realizująca Projekt
 
 
 
 
 
 

Załączniki

W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020, Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 5 wniosków o dofinansowanie zadań sołeckich. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.
13 lipca 2020 r. przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy podpisali umowy na dofinansowanie projektów:

 1. Utworzenie placu zabaw oraz budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków.
  Celem realizacji zadania jest utworzenie placu zabaw we wsi Pilaszków oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych przy ul. Pięknej.
 2. Utworzenie monitoringu w obrębie sołectwa Piotrkówek Duży.
  Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu obszaru – montaż kamer zewnętrznych w sołectwie Piotrkówek Duży.
 3. Budowa i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Płochocin.
  W ramach zadania planuje się zakup wraz z montażem dwóch altan ogrodowych wykonanych z drewna, z pokryciem dachowym.
 4. Budowa chodnika we wsi Wieruchów.
  W ramach zadania wykonane zostanie ponad 100 mb. chłodnika wzdłuż ul. Wieruchowskiej.
 5. Budowa oświetlenia we wsi Koprki.
  Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych w obrębie centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej w sołectwie Koprki.

W poprzednich edycjach naboru w latach 2018-2019 pozyskaliśmy dofinansowanie na zadania realizowane przez Sołectwa: Gołaszew, Święcice, Ołtarzew, Bronisze, Duchnice, Macierzysz, Wolskie.

Mamy nadzieję na kontynuację naboru na tego typu projekty w latach następnych. W związku z tym zachęcamy Rady Sołeckie w tych Sołectwa, które jeszcze nie skorzystały z dofinansowania, aby przy planowaniu zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok uwzględniły zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie: zieleni miejskiej i obiektów małej architektury, budowy/rozbudowy/modernizacji obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym, związanym z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zachowaniem dziedzictwa historyczno-kulturalnego. Tylko takie zadania będą miały szanse na dofinansowanie w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru na 2021 rok. Z dofinansowania wyłączone są zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym itp. (np.: festiwale, koncerty, uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, pikniki, kiermasze itp.).
W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikowalności planowanego wydatku prosimy o kontakt z Referatem Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim tel. 22 731 32 28

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Załączniki

 • 2 (359 kB)
 • 1 (378 kB)

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 113 245,19 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 005 589,68 zł

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 1 704 751,22 zł

Cel projektu: Utworzenie nowych terenów zieleni oraz rewitalizacja już istniejących w Ożarowie Mazowieckim

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej:

 https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

 

 

Załączniki