Historia

Najstarsze ślady osadnictwa w obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki koncentrują się w dolinie rzeki Mrowy (obecnie Utraty) oraz wsi Umiastów-Kręczki-Płochocin.

1342 r. – pierwsze wzmianki na temat Ożarowa za czasów Kazimierza Wielkiego.
1475 r. –  Ożarów był osadą Księcia Mazowieckiego.
1526 r. – Ożarów stał się wsią królewską.
1565 r. – według protokołu przeprowadzonej lustracji wieś i folwark Ożarów zwany wcześniej Pożarowem należał do króla polskiego, ale był we władaniu starosty warszawskiego Krzysztofa Sobka.
1620 r. – Ożarów stał się własnością wojewodziny podlaskiej p. Warszyckiej. Po jej śmierci przeszedł w posiadanie Antoniego Brzozowskiego, a po 1773 r. jako starostwo niegrodowe został nadany Wojciechowi Szamockiemu, chorążemu warszawskiemu, wraz z innymi folwarkami z obrzeża Warszawy.
1795 r. – Ożarów znalazł się w zaborze pruskim, gdzie doświadczył powszechnej germanizacji.
1807 r. – na mocy Traktatu Tylżyckiego utworzono Księstwo Warszawskie jako niepodległe państwo w sojuszu z Francją. W skład Księstwa weszły tereny II i III zaboru pruskiego, w tym ziemie Ożarowa. W 1813 roku Księstwo Warszawskie zostało zajęte przez wojska rosyjskie, a dwa lata później przestało istnieć. Decyzją Kongresu Wiedeńskiego z 5/6 Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie, monarchię z carem jako królem. Ziemie ożarowskie znalazły  się w Królestwie Polskim.
1827 r.  – wieś liczyła 32 domy i 257 mieszkańców.
1864 r. – część gruntów folwarcznych przeszła ukazem carskim, za wykupem, we władanie chłopów.
1876 r. – folwark Ożarów obejmował 1100 morgów, a wieś 138 morgów. W XIX wieku pod zaborem rosyjskim, nastąpiły zmiany podziału administracyjnego obszaru gminy.
1901 r. – na osiedlu wiejskim zwanym Franciszkowem powstała huta szkła Ożarów, stanowiąca początek rozwoju przemysłu na terenie dzisiejszego Ożarowa Mazowieckiego.
1911 r. – zawiązała się Spółka Akcyjna “Miasto-Ogród”, a inż. W. Majewski na 60 morgach wydzielił 142 działki, na których powstało osiedla Mickiewicza. Szerokie ulice obsadzono drzewami owocowymi, a dochód ze sprzedaży owoców przeznaczono na zmeliorowanie terenu.
1929 r. – powstała w Ożarowie Fabryka Kabli, w 1930 roku wybudowano pierwszą szkołę podstawową, na obszarze gminy – w tym czasie – dominuje intensywna gospodarka rolna w typie osiedli wiejskich przyfolwarczych.

W wyniku parcelacji wyrasta sieć osiedli wzdłuż historycznego traktu  zachodniego.
Tak powstają osiedla Mickiewicza, Franciszków, Zientarówka i Balcerówka. Drugi etap rozwoju gospodarczego wiąże się z uruchomieniem kolei tzw. kaliskiej, łączącej Ożarów z Warszawą.

1918 r.  – większość ziem dawnego Mazowsza weszła w skład województwa warszawskiego, do roku 1948 ziemie obecnej gminy Ożarów Mazowiecki należały do powiatów błońskiego i warszawskiego, a następnie po likwidacji powiatu błońskiego do powiatu grodziskiego.

Wybuch II wojny światowej zmobilizował społeczeństwo do walki z okupantem. Wielu mieszkańców wykazało się odwagą i patriotyzmem. Na terenie gminy znajdziemy wiele pomników i miejsc pamięci poświęconych bohaterskiej śmierci polskich żołnierzy i powstańców. Są to cmentarze, kapliczki i tablice, krzyże i głazy.

1939 r. – na polach ożarowskich toczyły się walki Armii Łódź i Modlin – zginęło 996 żołnierzy. Na terenie gminy zorganizowano dwa obozy przejściowe dla uczestników Powstania Warszawskiego. Księża Pallotyni i siostry Urszulanki prowadzili tajne nauczanie.
1944 r. 
– w ożarowskim dworze przy ul. Poniatowskiego podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.
1 lipca 1952 r. 
– tereny gminy Ożarów znalazły się w powiecie pruszkowskim.
1957 r. – Ożarów-Franciszków otrzymał prawa osiedla.
1967 r. – Ożarów otrzymał prawa miejskie oraz nazwę Ożarów Mazowiecki.
1989 r. – zatwierdzono herb miasta.
2003 r. – ustanowiono sztandar miasta i gminy.
2017 r. – uroczyste obchody 50-lecia otrzymania praw miejskich przez Ożarów Mazowiecki.

W latach dziewięćdziesiątych ziemie gminy Ożarów Mazowiecki znalazły się w nowo utworzonym powiecie warszawskim – zachodnim.