Mieszkania czynszowe

Zarządzenie Nr B.0050.315.2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu losowania lokali mieszkalnych w ramach naboru uzupełniającego w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.

Informujemy, że zgodnie z §1 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 4 Uchwały Nr LVII/599/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki we wniosku o przydział lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim złożonym w 2019 r. należy uwzględnić dochody osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. w roku 2018.