Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo właśności gruntu

W przypadku gdy przed dniem 31 marca 2019 r. nie otrzymają Państwo zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzasadnione jest wniesienie do 31 marca opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości. Należy pamiętać, że do czasu otrzymania zaświadczenia o przekształceniu, nie ma pewności, że przekształcenie nastąpiło. W przypadku otrzymania zaświadczenia w późniejszym terminie będzie możliwe przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.