1. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej (pomocy de minimis).
2. Przedsiębiorca może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres:
3. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 1%,
4. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%,
5. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%.
6. Może zdarzyć się sytuacja, w której udzielenie pomocy de minimis jest niemożliwe z powodu przekroczenia jej limitu. tzn. beneficjent wykorzystał już cały dostępny limit pomocy de minimis albo beneficjent wykorzystał ten limit częściowo lub posiada cały dostępny limit, ale wartość korzyści, wynikającej z ustalenia wysokości opłat przekształceniowych, przewyższa wartość możliwej do udzielenia pomocy de minimis. W takich przypadkach ustawa przewiduje zastosowanie dopłaty do wysokości wartości rynkowej gruntu podlegającego przekształceniu. Dopłata ta będzie odpowiadała różnicy pomiędzy wartością rynkową gruntu, a sumą wnoszonych opłat oraz dopuszczalnego limitu pomocy de minimis.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 212 i 213 tel. (022) 731 32 08 lub (022) 731 32 09.