Kierownictwo Urzędu

Zastępca Burmistrza – Dariusz Skarżyński
tel. 22 731 32 03
e-mail: zastepca@ozarow-mazowiecki.pl

Zakres działania:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad działalnością inwestycyjną i remontową gminy,
 • nadzorowanie zagadnień ekonomiczno – gospodarczych gminy, w tym głównie dotyczących rozwoju gospodarczego,
 • nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z działalności inwestycyjnej i remontowej gminy oraz sprawozdań z realizacji budżetu w tym zakresie,
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ochrony środowiska na terenie gminy w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,
 • monitorowanie wykonania uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach objętych zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych urzędu.
 • zastępowanie burmistrza w czasie jego nieobecności.

Zastępcy burmistrza podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Referat Zamówień Publicznych,
 • Straż Miejska,

Zastępca burmistrza nadzoruje:

 • Zakład Usług Komunalnych,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zastępca Burmistrza – Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak
tel. 22 731 32 27
e-mail: e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

Zakres działania:

 • nadzorowanie zagadnień ekonomiczno – gospodarczych gminy w zakresie polityki społecznej,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad działalnością gminy w zakresie spraw społecznych, w tym kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia, spraw z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa oraz funduszy zewnętrznych,
 • nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z działalności społecznej gminy oraz sprawozdań z realizacji budżetu w tym zakresie,
 • monitorowanie wykonywania uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach objętych zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych urzędu.

 Zastępcy burmistrza podlegają:

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Referat Funduszy Zewnętrznych

 Zastępca burmistrza nadzoruje:

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Dom Kultury „Uśmiech”,
 • Bibliotekę Publiczną,
 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej.

Skarbnik Gminy – Małgorzata Piotrowska
tel. 22 731 32 22
e-mail: skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy i wykonuje zadania z zakresu gospodarki finansowej gminy.

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych oraz sprawuje kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do spraw finansowych.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 • opracowywanie projektu budżetu gminy oraz bieżący nadzór nad jego wykonywaniem,
 • opracowywanie projektu wieloletniego planu finansowego gminy i jego monitorowanie,
 • prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej oraz ewidencji mienia gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy, bieżące rozliczanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu jego realizacji,
 • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
 • kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych,
 • opiniowanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach dotyczących gospodarki finansowej,
 • nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu, programów i prognoz finansowych gminy,
 • kontrolowanie gospodarki finansowej gminy i prawidłowego obiegu dokumentów finansowych.

Sekretarz Gminy – Jolanta Niegrzybowska
tel. 22 731 32 04
e-mail: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

Sekretarz organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów regulaminów, ich zmian oraz innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu,
 • nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
 • wykonywanie czynności związanych z organizacja wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 • nadzór nad przygotowywaniem materiałów na sesje rady pod względem merytorycznym i formalno-prawnym,
 • dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek urzędu,
 • koordynowanie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 • nadzorowanie realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
 • monitorowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
 • prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu,
 • potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.