Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz

tel. 22 731 32 01
e-mail: pkanclerz@ozarow-mazowiecki.pl

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) kierowanie Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,
8) ogłaszanie aktów normatywnych,
9) zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Do wyłącznej własności Burmistrza należy:

  1. w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:
  • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią, ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
  • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa,
  1. w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
  • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  • emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  • dokonywanie wydatków budżetowych,
  • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
  • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.