Poprawa bioróżnorodności na stawach w Parku Ołtarzewskim

W maju ubiegłego roku oraz w maju br. na terenie Parku Ołtarzewskiego, przeprowadzono prace w zakresie poprawy ekosystemu wodnego czterech stawów. Technologia, która została zastosowana do oczyszczenia zbiorników jest polską, autorską technologią opracowaną w 2009 r. przez dr inż. Marcina Sitarka.

Firma, która wykonywała ww. usługi posiada duże doświadczenie w zakresie bioremediacji wszystkich typów zbiorników wodnych – w Polsce oczyszczono już w jej technologii ponad 330 zbiorników lub ich części (np. same kąpieliska). Jest to jedyna, udokumentowana w literaturze naukowej, technologia dzięki której można odmulać zbiorniki wodne bez spuszczania wody, bez stosowania urządzeń mechanicznych typu koparki czy refulery.

Zastosowana technologia:

 • Wpływa pożytecznie na wzrost bioróżnorodności przyrodniczej
 • Nie zaburza warunków siedliskowych i bytowania zwierząt wodnych
 • Ma pozytywny wpływ na zwiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
 • Nie narusza ostoi rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków
 • Zapobiega powstawaniu zjawiska „przyduchy” na zbiornikach
 • Ma pozytywny wpływ na naturalną odbudowę ekosystemów wodnych
 • Może mieć zastosowanie na obszarach objętych opieką konserwatora przyrody, terenach specjalnie chronionych (Natura 2000, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe)
 • Zatrzymuje eutrofizację ekosystemu wodnego
 • Redukuje organiczne osady denne (muł) od 30% do 50% w ciągu 12 miesięcy od aplikacji.
 • Likwiduje odory gnilne w ciągu kilku dni od aplikacji.

Przeprowadzone prace w Parku Ołtarzewskim i osiągnięte rezultaty.

W Parku znajdują się cztery zbiorniki, częściowo połączone w systemie paciorkowym, ale o bardzo słabym przepływie wody pomiędzy nimi.

Do wszystkich czterech zbiorników wodnych i łączącego je kanału wprowadzono w odpowiedni sposób preparaty biologiczne. Dla poprawy warunków środowiskowych i bilansu natlenienia wody wykonano mechaniczne napowietrzanie całej powierzchni wszystkich stawów metodą mikropęcherzykową.

Po wszystkich pracach aplikacyjnych wykonano komisyjne pomiary kontrolne, które wykazały osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów w zakresie poprawy stanu wody:

 • Uzyskano zmniejszenie zamulenia dna w stawach, ŚREDNIO w zakresie od 45 – 60 %
 • Uzyskano ŚREDNI wzrost przejrzystości wody w przedziale 51 – 65 % (w niektórych punktach nawet o 100%).
 • Zostały ograniczone procesy gnilne – został zlikwidowany odór, który do tej pory okresowo się pojawiał.
 • Po pracach aplikacyjnych w maju 2021, proces odmulania stawów i poprawy jakości wody w dalszym ciągu będzie następował dalej.
 • W przypadku parametrów chemicznych zaobserwowano bardzo duży wzrost nasycenia wody tlenem.

Reasumując wykonana praca przyniosła zakładane rezultaty w postaci zwiększenia bioróżnorodności w zbiornikach wodnych. Liczymy, że przy zachowaniu odpowiedniej dbałości o stawy, efekt ten będzie utrzymywany.

Modernizacja Parku Ołtarzewskiego jest następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Robert Głazowski
Specjalista ds. Zieleni Miejskiej

Załączniki