Stypendia sportowe

Uchwała Nr XLIX/464/22 z 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także wysokości nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w Gminie Ożarów Mazowiecki

Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu  zapraszamy do konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2019 r. Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych "Wniosek o stypendium sportowe" w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2018 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie wyniki sportowe. Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski

Gmina Ożarów Mazowiecki od 9 lat wspiera zdolnych sportowców, będących mieszkańcami naszej Gminy. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym jednorazowo za wyniki osiągnięte w danym roku. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła

Gmina Ożarów Mazowiecki od ośmiu lat wspiera zdolnych sportowców, będących mieszkańcami naszej Gminy. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym jednorazowo za wyniki osiągnięte w danym roku. 8 grudnia 2016 r.