Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowych do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert na 2024 rok.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w dwóch Komisjach konkursowych do spraw oceny ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu:
• wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; turystyki i krajoznawstwa;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w terminie do 21 grudnia 2023 r.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.
Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w danym konkursie.
Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 22 731 32 57.

Formularz wskazania do pracy w komisji konkursowej

Informacje o przetwarzaniu danych