Organizacje Pozarządowe

1 2 3 10

Zarządzenie Nr B.0050.22.2024 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Zarządzenie Nr B.0050.23.2024 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania

Zarządzenie Nr B.0050.16.2024 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania

Zarządzenie Nr B.0050.17.2024 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr B.0050.325.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - turystyki i krajoznawstwa; - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr B.0050.324.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzeniem Nr.0050.276.2023 z dnia 10 października 2023 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.