Zarządzeniem nr B.0050.218.2018 r. z dnia 15 października 2018 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekt programu współpracy zostanie poddany konsultacjom.

Zapraszamy do konsultacji projektu programu podczas otwartego spotkania w dniu 24 października 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. Poznańska 292, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji udostępniony jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim – Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, p. 312.

Propozycje i uwagi – w formie formularza konsultacji – można zgłaszać do 31 października 2018 r. do godz. 16.00 na adres poczty elektronicznej: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl oraz podczas otwartego spotkania.

Załączniki: