Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu:  - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - turystyki i krajoznawstwa; - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr B.0050.48.2021 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr B.0050.42.2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr B.0050.40.2021 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr B.0050.14.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr B.0050.13.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych, a także określenia regulaminu jej prac.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowych do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert na 2021 rok.