Informujemy, że Zarządzeniem Nr B.0050.34.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2018 r. dokonano końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:
– upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
– kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia,
– ekologii i ochrony zwierząt.


artykuły archiwalne