Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024”.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w Biurze Podawczym, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w terminie do 7 maja 2024 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwą konkursu.