Zarządzenie Nr B.0050.360.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr B.0050.361.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2024 roku z zakresu :
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– turystyki i krajoznawstwa;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także określenia regulaminu jej prac