Zarządzenie Nr B.0050.325.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie:
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– turystyki i krajoznawstwa;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.325.2023

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.325.2023