Zarządzeniem Nr.0050.276.2023 z dnia 10 października 2023 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Zapraszamy do konsultacji projektu programu podczas spotkania on line w dniu 25 października 2023 r. o godz. 17.00 .

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji udostępniony jest poniżej.
Propozycje i uwagi – w formie formularza konsultacji – można zgłaszać do 25 października 2023 r. do godz. 16.00 na adres poczty elektronicznej: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

Rejestracja na spotkanie online, po przesłaniu wiadomości na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl; a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl