Zarządzenie Nr B.0050.30.2023 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; – turystyki i krajoznawstwa; – działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego