Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowych do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert na 2023 rok.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w dwóch Komisjach konkursowych do spraw oceny ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu:

  • wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

w terminie do 4 stycznia 2023 r.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.

Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w danym konkursie.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 22 731 32 57.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych