Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu:
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– turystyki i krajoznawstwa;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Oferty dotyczące realizacji zadań należy składać poprzez Generator wniosków www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2023 r. w generatorze wniosków oraz w wersji papierowej do 10 stycznia 2023 do godz. 16:00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, parter, ul. Kolejowa 2.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.355.2022

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.355.2022

Zarządzenie Nr B.0050.356.2022

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.356.2022