Z A R Z Ą D Z E N I E Nr B.0050.17.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– turystyki i krajoznawstwa;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zarzadzenie-Nr-B.0050.17.2022

Załączniki