Z A R Z Ą D Z E N I E Nr B.0050.18.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zarzadzenie-Nr-B.0050.18.2022

Załączniki