Zarządzeniem Nr B.0050.243.2021 z dnia 21 października 2021 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekt programu współpracy zostanie poddany konsultacjom.

Zapraszamy do konsultacji projektu programu podczas spotkania on line w dniu 27 października 2021 r. o godz. 17.00 .

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji udostępniony jest poniżej.

Propozycje i uwagi – w formie formularza konsultacji – można zgłaszać do 29 października 2021 r. do godz. 16.00 na adres poczty elektronicznej: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

Rejestracja na spotkanie online, po przesłaniu wiadomości na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl; a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Załączniki:

Projekt programu

Formularz konsultacji