Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowych do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert na 2021 rok.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w dwóch Komisjach konkursowych do spraw oceny ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu:

  • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,
  • Kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych

w terminie do 11 stycznia 2021 r.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.

Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w danym konkursie.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 22 731 32 57.