Zarządzenie Nr B.0050.8.2020 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także określenia regulaminu jej prac.