Zarządzenie Nr B.0050.42.2019 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu:

  • upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
  • kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt.