Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowej do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2019 rok.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity  Dz. U. z 2018, poz. 450, 650,723 i 1365) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu:

  • upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
  • kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt

w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.

Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w powyższym konkursie.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl lub dostarczyć osobiście Urząd Miejski, Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pokój 312.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 22 731 32 57.