Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Cel projektu: zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ożarów Mazowiecki
oraz kompleksowa rewitalizacja już istniejących obszarów zielonych.
Miejsce realizacji projektu: obszar funkcjonalny miasta Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 2 113 245,19 zł
Dofinansowanie: 1 704 751,22 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.12.2017 r.
Projekt zrealizowany.