W dniu 8 czerwca 2016 r. Gmina Ożarów Mazowiecki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, w którym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, określone zostaną tzw. obszary problemowe, wskazane do rewitalizacji zarówno w obszarze inwestycyjnym, jaki i społecznym.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki (LPR) podlegać będzie konsultacjom społecznym, a wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu, przedłożonej następnie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Po pozytywnej weryfikacji LPR przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod kątem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki zostanie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, co stanowić będzie podstawę do ubiegania się Gminy o dotacje z funduszy UE na realizację m. in. projektów rewitalizacyjnych.

Całkowita wartość Projektu – 44.770,00 zł, w tym kwota dofinansowania 40.293,00 zł, co stanowi 90 % wartości Projektu.

Planowany okres realizacji: do 31 października 2016 r.