2 listopada 2016 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia przy gminnych placówkach oświatowych, pływalni miejskiej i wzdłuż ciągów dróg gminnych. Wsparciem objęty został również Park Ołtarzewski, w którym pojawią się nie tylko nowe nasadzenia roślinne, ale również elementy małej architektury – ławki rekreacyjne, kosze na śmieci oraz pomost nad zbiornikiem wodnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawy walorów rekreacyjnych i estetycznych przestrzeni publicznej miasta Ożarów Mazowiecki.

Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln zł.

Planowany termin realizacji projektu to grudzień 2017 roku.

Jednostka Realizująca Projekt

 

 

Załączniki