Zapraszamy firmy działające na terenie gminy Ożarów Mazowiecki do przystąpienia do programu Ożarowska Karta Rodziny 3+, który działa już ponad 5 lat wspierając rodziny wielodzietne w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz zapewniając dostępność do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom rodzin wielodzietnych. Karta promuje również model rodziny wielodzietnej i kształtuje pozytywny jej wizerunek.

Przystępując jako Partner do programu Ożarowska Karta Rodziny 3+ tzn. oferując zniżki na swoje produkty i usługi wesprzecie Państwo rodziny wielodzietne mieszkające w naszej gminie, a jednocześnie pozyskacie nowych, stałych klientów. Wsparcie programu to także szansa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.

Aby wesprzeć inicjatywę wystarczy wypełnić załączony formularz i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:   j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl; a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Następnie zostanie zawarte z Państwem porozumienie dot. współpracy w ramach programu oraz przekazane materiały do oznakowania siedziby/miejsca prowadzenia działalności.

Lista partnerów programu zamieszczona zostanie na stronie internetowej gminy oraz w materiałach promujących Ożarowską Kartę Rodziny 3+ (plakaty, ulotki, prezentacja). Informację o udziale w programie mogą Państwo umieszczać również we własnych materiałach reklamowo-promocyjnych.

Szczegółowe informacje na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl, tel. 22 731 32 57.