W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 16.30 na ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2023 rok proszony jest o złożenie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na adres: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub za pomocą poczty elektronicznej: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl Do zgłoszenia należy dołączyć poparcie 50 osób w formie ich podpisów. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26.06.2024 r. do godz. 16.00 (dzień poprzedzający dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2023 rok – opinie komisji stałych.
4) Debata nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2023 rok.
5) (Druk Nr 27) Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Sprawozdanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe;
b) Uchwała Nr 3.e./202/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023;
c) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i realizacji planu finansowego za rok 2023;
d) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za rok 2023;
e) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za 2023 rok;
f) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za 2023 rok;
g) (Druk Nr 28) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2023 rok.
h) (Druk Nr 29) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
7) Interpelacje i zapytania radnych.
8) Wolne wnioski.
9) Informacja z pracy Burmistrza.
10) Sprawy organizacyjne.
11) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cichal