Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce o czystość otaczającego nas środowiska.

Z końcem 2023 r. ruszyły nabory wniosków o środki europejskie pochodzące z nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027. Dzięki przychylności Rady Miejskiej, na sesji w dn. 30 stycznia bieżącego roku podjęto Uchwałę nr LXXVI/707/24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz przyjęto Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028 (Uchwała LXXVI/698/24). Powyższe akty prawne dały nam zielone światło do złożenia wniosku o dofinansowanie na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w miejscowościach Ożarów Mazowiecki, Szeligi, Umiastów, Kaputy, Pogroszew, Koprki, Michałówek, Płochocin, Orły, Kręczki, Macierzysz, Jawczyce, Mory, Wolica, Józefów, Bronisze, Duchnice, Święcice i Gołaszew. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności dostaw wody oraz poprawa jej parametrów.

Realizacja projektu o wartości ogółem ponad 56 mln zł pozwoli m.in. na:

  • budowę ok. 12 km sieci wodociągowej,
  • modernizację ok. 3 km sieci wodociągowej,
  • zakup nowoczesnych narzędzi do monitorowania sieci i optymalizacji pracy systemów wodociągowych, mających na celu redukcję niekontrolowanych strat wody oraz gwarantujących płynne zarządzanie przepływami i ciśnieniami w sieci,
  • wdrożenie rozbudowanego systemu informacji geograficznej (GIS),
  • wymianę tysięcy urządzeń wodomierzowych oraz unowocześnienie systemu odczytów,
  • przeprowadzenie prac inwestycyjnych we wszystkich Stacjach Uzdatniania Wody, będących we władaniu gminy, przy czym:

– SUW Święcice zyska nowe ujęcie wody,

– dodatkowe zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej powstaną przy SUW Partyzantów, SUW Święcice i SUW Szeligi,

– obecny obiekt SUW Szeligi zostanie rozebrany, a w jego miejsce planowana jest budowa nowego budynku technologicznego, ponadto przewidziano modernizację istniejącego zbiornika wody czystej,

– SUW Partyzantów, SUW Święcice oraz SUW Szeligi zyskają instalacje OZE, które pozwolą obniżyć koszty zużywanej energii elektrycznej na potrzeby produkcji i uzdatniania wody,

– prace modernizacyjne zostaną również przeprowadzone w obiektach SUW Gołaszew i SUW Kabel.

Koszty rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodnej są ogromnym wyzwaniem dla każdego gminnego budżetu, a zewnętrzne środki finansowe mogą znacząco przybliżyć w czasie ich kompleksową realizację. Gmina Ożarów Mazowiecki nieustannie poszukuje możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rzecz realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych, analizując każdorazowo spełnianie warunków objęcia wsparciem aglomeracji z terenu naszej gminy w ogłaszanych naborach. Przygotowania do aplikowania o dofinansowanie na realizację tego projektu trwały od wielu miesięcy i wymagały sporządzenia obszernej dokumentacji.

Alokacja na powyższy nabór wynosi 300 mln zł, co stanowi blisko połowę środków przeznaczonych dla Polski na wszystkie przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej na działanie FENX.02.05 Woda do spożycia w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Dlatego też, bazując na doświadczeniu poprzednich naborów, niezwykle istotnym dla zwiększenia szans na otrzymanie środków europejskich, a następnie terminową realizację projektu, było złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwszej możliwej edycji konkursu. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to III kwartał 2024 r. W przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania w kwocie ponad 32 mln zł, wymienione przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do końca 2029 r.

Warto przypomnieć, że w Perspektywie Finansowej na lata 2007-2013 został zrealizowany projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap I”, dzięki któremu wybudowano  42 km sieci kanalizacyjnej oraz 10 km sieci wodociągowej o wartości ponad 31 mln zł i przy wsparciu z funduszy europejskich w kwocie prawie 20 mln zł.  W latach 2017-2019, w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” wybudowano ok. 28 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ołtarzew, Koprki, Święcice, Płochocin Wieś i Gołaszew. Przedsięwzięcie to obejmowało również modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach, co wpłynęło na zwiększenie wydajności dostarczania wody oraz polepszenie jej parametrów. Łączna wartość projektu wyniosła ponad 23 mln zł przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie prawie 12 mln zł.

Niezależnie od wyżej omówionych inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, trwają przygotowania zadań mających na celu wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną obszarów dotychczas nieskanalizowanych. Przygotowujemy się do podjęcia działań mających na celu budowę kanalizacji sanitarnej w Domaniewku (ul. Południowa) i Duchnicach (ul. Duchnicka, Brzegowa) oraz w miejscowości Wolskie (ul. Michałowska, Wolska, Jagodowa, Poziomkowa, Agrestowa, Malinowa oraz fragment ul. Górnej).

W trakcie projektowania są sieci kanalizacyjne w miejscowościach:

  • Jawczyce – etap I – ulice: Wąska, Gołąbkowska, Piwna, Różana oraz Bocznicowa;
  • Jawczyce – etap II – ulice: Ogrodowa, Sadowa, Przyparkowa oraz fragment ulicy Poznańskiej;
  • Mory – ulice: Przyparkowa, Królowej Marysieńki, Miła, Niecała, Biedronki oraz fragment ulicy Wspólna Droga.

Posiadanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami na powyższe inwestycje, będzie stanowiło podstawę do podjęcia starań o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na ich realizację.

 

                                                                                                      Paweł Kanclerz
                                                                                                      Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego