Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji. Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki, logując się na stronie
rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swoje dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice nie posiadają profilu zaufanego, niezbędnego do podpisania elektronicznego wniosku rekrutacyjnego, mogą wniosek wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do placówki oświatowej pierwszego wyboru.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego na stronie pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektronicznej.

Terminy elektronicznej rekrutacji:

 • 23 luty – 29 luty 2024 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego,
 • 1 marca – 27 marca 2024 r. – składanie przez rodziców wniosków do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

 1. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie pieczą zastępczą.
 1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca,
  w placówkach przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych:

 1. W pierwszym etapie rekrutacji wniosek można złożyć wyłącznie do szkoły obwodowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca,
  w szkołach przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu szkoły, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji.

Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce “Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl, w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721-28-23.

 

Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki
Michał Turkas