Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2473), w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w okresie od 05 lutego do 08 marca 2024 r. Dla Gminy Ożarów Mazowiecki wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 23 – 29 lutego 2024 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest budynek Starostwa przy ul. Poznańskiej 129/133 (wejście A), 05 – 850 Ożarów Mazowiecki tel.: 22 – 733 72 97

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2005 roku
 • mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby, które w latach 2022 i 2023:
  – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmian ę kategorii zdolności, o której mowa w art. 64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Burmistrzowi:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu);

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 • dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:

 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Sankcje karne:

 • Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).
 • Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).