Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Ożarów Mazowiecki lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września każdego roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15 – 18 lat.

Informację należy przedstawić w formie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów według wzoru załączonego do niniejszej informacji.

Oświadczenie do pobrania: oswiadczenie-obowiazek-nauki.pdf

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Oświaty Gminy Ożarowa Mazowieckiego, ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub przesłać jako skan (załącznik) opatrzony podpisem odręcznym, ewentualnie potwierdzony profilem zaufanym ePUAP przy użyciu poczty elektronicznej, na adres: bo@bo.ozarow-mazowiecki.pl.

Podstawa prawna:

  1. Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta, na terenie którego dziecko mieszka, są obowiązani informować go
    o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
  2. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
  3. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
    w administracji (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Skutkuje to wydaniem
    w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej postanowienia o nałożeniu grzywny na rodziców dziecka (prawnych opiekunów), które nie spełnia obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub innych formach pozaszkolnych.