Za nami inauguracja kolejnego roku szkolnego, rodzice dzieci w wieku do lat 3 wciąż mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia „Ożarowski bon żłobkowy” na nowy okres rozliczeniowy.   

Świadczenie w wysokości 500 zł jest formą wsparcia finansowego rodziców z tytułu ponoszonych kosztów za pobyt dziecka w placówce. Bon przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

 O przyznanie bonu ubiegać się mogą rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dzieci, którzy  łącznie spełniają następujące wymogi:

  • mieszkają wraz z dzieckiem na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5;
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową; prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne, uczą się/studiują w systemie dziennym lub odbywają staż,
  • nie przebywają na urlopie wychowawczym,
  • posiadają umowę z niepubliczną placówką opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (z wyłączeniem karnetów godzinowych), działającą na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

WNIOSEK

lub w wersji papierowej w siedzibie Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty poświadczające zatrudnienie, naukę, odbywanie stażu (dotyczy obojga rodziców),
  • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2022 wraz z urzędowym potwierdzeniem nadania dokumentu (dotyczy obojga rodziców),
  • kopię umowy z niepubliczną placówką opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Osoby samotnie wychowujące dziecko powinny złożyć dodatkowo:

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub separacji,
  • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął wniosek.

Wnioski na rok szkolny 2023/2024 należy składać w siedzibie Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim (p. 303, II piętro) lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: BO_OzarowMazowiecki.

 

Informacji w sprawie bonu udziela Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki,  tel. 22 721 28 23.

 

Michał Turkas

Dyrektor Biura Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki