Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w Biurze Podawczym, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w terminie do 21 lipca 2023 r. do godz. 11.30 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.
Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwą konkursu.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.224.2023

Zarządzenie Nr B.0050.198.2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.198.2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.198.2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.198.2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr B.0050.198.2023