W dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2) Wnioski w sprawie porządku obrad.

3) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok – opinie komisji stałych.

4) Debata nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok.

5) (Druk Nr 671) Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

a) Sprawozdanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe;

b) Uchwała Nr 3.e./366/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022;

c) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i realizacji planu finansowego za rok 2022;

d) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za rok 2022;

e) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za 2022 rok;

f) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za 2022 rok;

g) (Druk Nr 663) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok.

h) (Druk Nr 664) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

7) Interpelacje i zapytania radnych.

8) Wolne wnioski.

9) Informacja z pracy Burmistrza.

10) Sprawy organizacyjne.

11) Zamknięcie obrad.