INFORMACJE O PROJEKCIE

Całkowity koszt realizacji Projektu: 538 240,28 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 538 240,28 zł

Wysokość dofinansowania w ramach w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020: 457 504,23 zł

 

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Ożarów Mazowiecki poprzez utworzenie ogólnodostępnego miasteczka rowerowego oraz wyznaczenie, odpowiednie oznakowanie i doposażenie przejść dla pieszych przy sześciu budynkach użyteczności publicznej.

Planowany termin zakończenia realizacji: 31.12.2023 r.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

 

Załączniki