Przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wymianie lub instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach mieszkalnych bądź gospodarczych znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana była bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.
Obowiązek ten wynika z §19 uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu.
Zgodnie z §19 ww. uchwały podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne zobowiązane są do składania deklaracji o wymianie bądź instalacji nowych lub dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości w przypadku gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie 30 dni
od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła.
Zakres informacji określa załącznik nr 10 do ww. uchwały tj.
1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2. Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła;
3. Numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
4. Adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, dotyczące stanu przed wymianą i stanu po wymianie;
6. Powierzchnia budynku ogrzewana przez źródło ciepła;
7. Koszt wymiany;
8. Źródła finansowania;
9. Data rozpoczęcia i zakończenia wymiany.
Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Przypominamy, że od 11 listopada 2017r. na terenie Województwa Mazowieckiego obowiązuje uchwała antysmogowa, zakazująca od 1 stycznia 2023r. eksploatowania kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców do korzystania z programów oraz dofinansowań
do wymiany pieców oferowanych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

DEKLARACJA