Zarządzenie Nr B.0050.27.2023 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– turystyki i krajoznawstwa;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego