Od stycznia 2023 r. rodzice dzieci w wieku do lat 3 mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia „Ożarowski bon żłobkowy”.

Wprowadzenie świadczenia jest odpowiedzią na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze względu na wykonywanie pracy zawodowej lub inne okoliczności uniemożliwiające sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, korzystają z usług niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów funkcjonujących na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Świadczenie w wysokości 500 zł jest formą wsparcia finansowego rodziców z tytułu ponoszonych kosztów za pobyt dziecka w placówce.

Ożarowski bon żłobkowy przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

O przyznanie bonu ubiegać się mogą rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dzieci, którzy:

  • mieszkają wraz z dzieckiem na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5;
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową; prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne, uczą się/studiują w systemie dziennym lub odbywają staż,
  • nie przebywają na urlopie wychowawczym,
  • posiadają umowę z niepubliczną placówką opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (z wyłączeniem karnetów godzinowych).

Bon żłobkowy nie przysługuje na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnych domach dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osobom, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane, przy czym świadczenie należne za miesiące styczeń i luty 2023 r. wypłacone zostanie nie później niż do końca marca 2023 r.

Wnioski na rok szkolny 2022/2023 będzie można składać od 16 stycznia do 28 lutego 2023 r.
w siedzibie Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim (p. 303, II piętro) lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: BO_OzarowMazowiecki.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim lub w wersji papierowej w siedzibie Biura Oświaty.

Formularz do wygenerowania pliku PDF do wydruku.

Szablon formularza w pliku PDF do wydruku.

Klauzula informacyjna

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię umowy z niepubliczną placówką opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat;
  • dokumenty poświadczające zatrudnienie, naukę, odbywanie stażu;
  • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2021.

Osoby samotnie wychowujące dziecko powinny złożyć dodatkowo:

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub separacji,
  • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Informacji w sprawie bonu udziela Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki,  tel. 22 721 28 23.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego