W dniu 8 grudnia 2022 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 594) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 595) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5) (Druk Nr 587) Projekt uchwały w sprawie likwidacji dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
6) (Druk Nr 588) Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
7) (Druk Nr 589) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki programu „Ożarowski bon żłobkowy”.
8) (Druk Nr 590) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
9) (Druk Nr 585) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
10) (Druk Nr 586) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr L/473/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2022 r.
11) (Druk 592) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części miejscowości Józefów.
12) (Druk Nr 591) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
13) (Druk Nr 593) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim.
14) Interpelacje i zapytania radnych.
15) Wolne wnioski.
16) Informacja z pracy Burmistrza.
17) Sprawy organizacyjne.
18) Zamknięcie obrad.