W dniu 17 listopada 2022 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 583) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 584) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5) (Druk Nr 574) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023.
6) (Druk Nr 575) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 rok.
7) (Druk Nr 573) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
8) (Druk Nr 580) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 – 2022”.
9) (Druk Nr 582) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim i nadania nowej jednostce Statutu.
10) (Druk Nr 576) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 dla Gminy Ożarów Mazowiecki.
11) (Druk Nr 577) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
12) (Druk Nr 578) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia.
13) (Druk Nr 581) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Broniszach.
14) (Druk Nr 572) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej.
15) Interpelacje i zapytania radnych.
16) Wolne wnioski.
17) Sprawy organizacyjne.
18) Zamknięcie obrad.