W dniu 20 października 2022 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 568) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 569) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5) (Druk Nr 565) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
6) (Druk Nr 566) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach.
7) (Druk Nr 563) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ołtarzew w gminie Ożarów Mazowiecki.
8) (Druk Nr 567) Projekt uchwały w sprawie  likwidacji  samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Zakład Usług Komunalnych  w Ożarowie Mazowieckim i nadania nowej jednostce Statutu.
9) (Druk Nr 570) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/530/22 Rady iejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 września 2022 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew – część II.
10) (Druk Nr 571) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew – część II.
11) (Druk Nr 564) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr XLIX/464/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 lutego 2022 r.
12) (Druk Nr 562) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Wolne wnioski.
15) Informacja z pracy Burmistrza.
16) Sprawy organizacyjne.
17) Zamknięcie obrad.