W dniu 22 września 2022 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 558) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 559) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5) (Druk Nr 557) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ożarów Mazowiecki, na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Duchnicach.
6) (Druk Nr 555) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębów Płochocin i Ołtarzew – w rejonie ulicy Gołaszewskiej.
7) (Druk Nr 556) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew – część II.
8) (Druk Nr 510) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
9) (Druk Nr 547) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach.
10) (Druk Nr 560) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”.
11) Interpelacje i zapytania radnych.
12) Wolne wnioski.
13) Sprawy organizacyjne.
14) Zamknięcie obrad.