Przejęliśmy obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie koszenia brzegów, usuwania krzewów porastających dno i brzegi, usuwania przeszkód naturalnych, usuwania zatorów.

Na całej długości cieku, jak w roku ubiegłym, są i będą prowadzone prace utrzymaniowe. Harmonogram obejmuje: w pierwszej kolejności  udrożnienie koryta  rz. Kanał Ożarowski, w trosce o uprawy rolne, tereny zamieszkałe w celu ograniczenia możliwości ich zalania, prace zostaną wykonane dwukrotnie, w okresie letnim i jesiennym.

Zadania utrzymaniowe i konserwacyjne ze względu na powtarzające się letnie, nawalne opady,  szczególnie w okresie wegetacyjnym i intensywnego zarastania, są niezwykle istotne dla nas wszystkich. W ramach współpracy z mieszkańcami,  informujemy, że rolnicy, którzy sami wolą wykonać te prace mogą to zrobić przed wejściem firmy wybranej w przetargu. W miejscach trudniejszych i bardziej skomplikowanych, gdzie nie zachowano pasów technologicznych (eksploatacyjnych) lub ograniczono dostęp do cieku, lub właściciel terenu ma potrzeby indywidualne, możemy pominąć wyłącznie te odcinki, które wcześniej zostaną wykoszone samodzielnie – już jest na to czas. Prowadzimy prace w czerwcu i lipcu, na całej długości rz. Kanału Ożarowskiego.

Apelujemy o przestrzeganie dostępności pasów eksploatacyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233), Właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód. Zgodnie z art. 477 pkt. 10) kto wbrew ww. obowiązkowi uniemożliwia dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót – podlega karze grzywny.

 

Telefon kontaktowy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim:

Zdzisław Lewandowski 661-661-680.