Wnioski o świadczenie pieniężne dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyjmowane będą od 22 marca 2022 r.

Obsługa będzie się odbywała w Urzędzie Miejskim, przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim, parter.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

  1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  2. Rozporządzenie z dnia 15 marca 2022 r. określa maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Wysokość świadczenia, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
  3. Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1)imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2)PESEL lub NIP składającego wniosek;

3)wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4)imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5)oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6)numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7)oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8)adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9)adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10)oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11)oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Do pobrania:

Wniosek

Dz.U. 2022 poz. 605